Smith, Louvena (Bruton) - F 1845/02/14

Ancestor Family Tree

Index
Return to:Smith, Louvena (Bruton)Descendents of Smith, Louvena (Bruton)

from the SFHR database of Duane Bristow 10-13-2019
 1. Bruton, James ----/--/-- [ generation 2]
 2. Bruton, Aggie ----/--/-- [ generation 2]
 3. Bruton, Ellen (Bristow) 1872/08/13 [ generation 2]
 4. Bruton, Edna Thomas (Neighbours) 1877/04/12 [ generation 2]
 5. Bruton, Cora (Garner) 1880/01/16 [ generation 2]
 6. Bristow, Roy Prentice 1892/12/25 [ generation 3]
 7. Bristow, Kelly McClain 1895/05/16 [ generation 3]
 8. Neighbors, Kenneth F. 1915/09/21 [ generation 3]
 9. Bristow, Jesse Willard 1920/03/10 [ generation 4]
 10. Bristow, Larry Elton 1928/05/25 [ generation 4]
 11. Bristow, Vinnie M. 1918/10/31 [ generation 4]
 12. Bristow, Hazel Mae (Barber) 1923/07/15 [ generation 4]
 13. Bristow, Samuel William 1929/09/06 [ generation 4]
 14. Bristow, Deloris Mae (Rutherford) 1932/07/28 [ generation 4]
 15. Bristow, Mary Mac (Martin, Evans) 1936/01/31 [ generation 4]
 16. Bristow, Roy Duane 1947/08/29 [ generation 5]
 17. Bristow, Karen Sue (Steele) 1950/01/15 [ generation 5]
 18. Bristow, Shirley Anne 1955/--/-- [ generation 5]
 19. Bristow, Larry Elton 1962/--/-- [ generation 5]
 20. Bristow, Joann (Terrell) 1964/--/-- [ generation 5]
 21. Bristow, Gary Dale ----/--/-- [ generation 5]
 22. Bristow, Timothy ----/--/-- [ generation 5]
 23. Bristow, Constance Lee ----/--/-- [ generation 5]
 24. Rutherford, Jerry L. ----/--/-- [ generation 5]
 25. Rutherford, Kelly ----/--/-- [ generation 5]
 26. Rutherford, Charles Ellis ----/--/-- [ generation 5]
 27. Martin, Kelly Bristow ----/--/-- [ generation 5]
 28. Martin, Michael Lynn ----/--/-- [ generation 5]
 29. Martin, David Allen ----/--/-- [ generation 5]
 30. Bristow, David Jesse 1970/07/08 [ generation 6]
 31. Bristow, Christopher Michael 1977/12/13 [ generation 6]
 32. Bristow, Eva Victoria 1994/02/24 [ generation 7]
 33. Bristow, Maria Caroline 1995/06/29 [ generation 7]

Last revised 10/13/19.Descendents of Smith, Louvena (Bruton)

from the SFHR database of Duane Bristow 10-13-2019
 1. Bruton, James ----/--/-- [ generation 2]
 2. Bruton, Aggie ----/--/-- [ generation 2]
 3. Bruton, Ellen (Bristow) 1872/08/13 [ generation 2]
 4. Bruton, Edna Thomas (Neighbours) 1877/04/12 [ generation 2]
 5. Bruton, Cora (Garner) 1880/01/16 [ generation 2]
 6. Bristow, Roy Prentice 1892/12/25 [ generation 3]
 7. Bristow, Kelly McClain 1895/05/16 [ generation 3]
 8. Neighbors, Kenneth F. 1915/09/21 [ generation 3]
 9. Bristow, Jesse Willard 1920/03/10 [ generation 4]
 10. Bristow, Larry Elton 1928/05/25 [ generation 4]
 11. Bristow, Vinnie M. 1918/10/31 [ generation 4]
 12. Bristow, Hazel Mae (Barber) 1923/07/15 [ generation 4]
 13. Bristow, Samuel William 1929/09/06 [ generation 4]
 14. Bristow, Deloris Mae (Rutherford) 1932/07/28 [ generation 4]
 15. Bristow, Mary Mac (Martin, Evans) 1936/01/31 [ generation 4]
 16. Bristow, Roy Duane 1947/08/29 [ generation 5]
 17. Bristow, Karen Sue (Steele) 1950/01/15 [ generation 5]
 18. Bristow, Shirley Anne 1955/--/-- [ generation 5]
 19. Bristow, Larry Elton 1962/--/-- [ generation 5]
 20. Bristow, Joann (Terrell) 1964/--/-- [ generation 5]
 21. Bristow, Gary Dale ----/--/-- [ generation 5]
 22. Bristow, Timothy ----/--/-- [ generation 5]
 23. Bristow, Constance Lee ----/--/-- [ generation 5]
 24. Rutherford, Jerry L. ----/--/-- [ generation 5]
 25. Rutherford, Kelly ----/--/-- [ generation 5]
 26. Rutherford, Charles Ellis ----/--/-- [ generation 5]
 27. Martin, Kelly Bristow ----/--/-- [ generation 5]
 28. Martin, Michael Lynn ----/--/-- [ generation 5]
 29. Martin, David Allen ----/--/-- [ generation 5]
 30. Bristow, David Jesse 1970/07/08 [ generation 6]
 31. Bristow, Christopher Michael 1977/12/13 [ generation 6]
 32. Bristow, Eva Victoria 1994/02/24 [ generation 7]
 33. Bristow, Maria Caroline 1995/06/29 [ generation 7]

Last revised 10/13/19.